herb BIP - Szkoła Podstawowa im.mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach

spjezierzyce.pl

Zaproszenie do składania ofert na dowóz uczniów

 

 

Nr sprawy ZSJ/ZP/1/2017                                                                                                                                                                                                                                    Jezierzyce, 30.06.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

w trybie zamówienia z wolnej ręki

 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 ) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze zm.), na świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkoły w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Zespół Szkół w Jezierzycach

Ul.Szkolna 3

76-200 Słupsk

tel. ( 059) 811-25-27

 

2. Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług transportowych ( zakup biletów miesięcznych) w zakresie dowożenia dzieci zamieszkałych na terenie gminy Słupsk na trasie z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 ustalonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Ilość uczniów dojeżdżających na poszczególnych trasach zamieszczona jest w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz w ramach biletów miesięcznych dowóz na zimowisko w czasie ferii zimowych –I kurs dziennie przywóz i odwóz z obu kierunków :Bukówka, Rogawica , Kukowo i Grąsino .

4. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 10 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

5.1. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki:

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

d/ nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6.1. Dokumenty wymagane:

a/ oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków, o których mowa w ppkt 5.1

b/ w celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 lit. a oraz d:

-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2007r., nr 125, poz. 874 j.t.)

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazania oświadczeń i dokumentów

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się w wykonawcą

8.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcą są:

a/ p. Tadeusz Frąckowski- tel. (059) 811-25-27

8.2. Informacje udzielane będą w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 14.00

9. Termin złożenia oferty : 14.07. 2017 r.

10. Miejsce składania oferty: Zespół Szkół w Jezierzycach- sekretariat

11. Umowa zostanie zawarta w oparciu o wzór załączony do niniejszego zamówienia.

12. załączniki:

1/ formularz oferty

2/ oświadczenie wykonawcy

3/ wzór umowy

4/ wykaz liczby uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości

Załącznik nr 1

 

 

  1. OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 211 000 euro, realizowanym w trybie zamówienia z wolnej ręki o świadczenie usług przewozowych dzieci do Zespołu Szkół w Jezierzycach

Znak sprawy ZSJ/ZP/1/2017

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Szkół w Jezierzycach

76-200 Jezierzyce

Ul.Szkolna 3

NIP: 839-28-11-972

tel. (0-59) 811-25-27

fax. (0-59) 811-25-27

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Jezierzycach w roku szkolnym 2017/2018 (CPV 60100000-9).

 

III. Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

REGON: ......................................

 

V. W nawiązaniu do zaproszenia do udziału postępowaniu .

 

1. Proponuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.

2. Oferujemy wykonanie następujące ceny za usługi transportowe dla poszczególnych tras:

 

L. p.

Nazwa i przebieg trasy ( tam i z powrotem)

CENA

 

 

netto

vat

brutto

1

 

Kukowo-Jezierzyce

 

 

 

 

 

2

Rogawica-Jezierzyce

 

 

 

3

Bukówka-Jezierzyce

 

 

 

4

Grąsino-Jezierzyce

 

 

 

 

 

2. Oświadczam, że :

a/ zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty

składające się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia z należytą starannością,

będę realizował niniejsze zamówienia na w/w warunkach przez okres od dnia realizacji umowy

przez 20 miesięcy,

b/ nie podlegam wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ustawy oraz spełniam wymagania

zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy,

c/ zapoznałem się z treścią warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem

wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania

przedmiotu zamówienia ,

d/ uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania

ofert wraz z tym dniem,

e/ zamówienie wykonam sam / następującą część zamówienia powierzę podwykonawcom:

................................................................................................................................

VI. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są następujące dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

VII. Oświadczam, iż zastrzegam / nie zastrzegam3 w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

........................................................................................................................

 

Nazwa i adres Wykonawcy Data i podpis Wykonawcy (lub pieczątka firmowa)

 

  • ………………………………………..........

 

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 211 000 euro, realizowanym w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług przewozowych dzieci do Zespołu Szkół w Jezierzycach

Znak sprawy ZSJ/ZP/1/2017

 

 

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:

 

1/ posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2/ posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4/ nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Nazwa Wykonawcy podpis Wykonawcy

  1. pieczątka) (osoby upoważnionej osób upoważnionych)

 

 

3- Niepotrzebne skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kowalczyk 29-11-2017 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Nowak 30-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kowalczyk 29-11-2017 11:21