Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im.mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na przewóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019


Nr sprawy SP/ZP/1/2018 Jezierzyce, 16.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa

im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach

Jezierzyce ul. Szkolna 3

76-200 Słupsk

tel. ( 059) 811-25-27

 1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych (zakup biletów miesięcznych) w zakresie dowożenia dzieci zamieszkałych na terenie gminy Słupsk na trasie z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 ustalonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Ilość uczniów dojeżdżających na poszczególnych trasach zamieszczona jest w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz w ramach biletów miesięcznych dowóz na zimowisko w czasie ferii zimowych - I kurs dziennie przywóz i odwóz z obu kierunków :Bukówka, Rogawica , Kukowo i Grąsino .

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji: 1.09.2018 r. - 30.06.2019 r..

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

Dokumenty wymagane:

a/ oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 4

b/ w celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt 4:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2017 poz. 2200; Dz.U. 2018 poz. 12, 79, 138, 650, 1030).)

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazania oświadczeń i dokumentów

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się w wykonawcą:

7.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcą są:

a/ p. Łukasz Koss- tel. (059) 811-25-27

7.2. Informacje udzielane będą w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 14.00

 1. Termin złożenia oferty: 7 dni od otrzymania zapytania.

 1. Miejsce składania oferty: Szkoła Podstawowa w Jezierzycach - sekretariat w godzinach 800 - 1200

 1. Umowa zostanie zawarta w oparciu o wzór załączony do niniejszego zamówienia.

 1. załączniki:

1/ formularz oferty

2/ wykaz liczby uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości

3/ oświadczenie wykonawcy

4/ wzór umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Znak sprawy SP/ZP/1/2018

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Szkoła Podstawowa

im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach

Jezierzyce ul. Szkolna 3

76-200 Słupsk

tel. ( 059) 811-25-27

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach w roku szkolnym 2018/2019

III. Nazwa i adres WYKONAWCY

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

NIP:……………………………..

REGON: ......................................

IV. W nawiązaniu do zapytania ofertowego .

 1. Termin realizacji zamówienia: od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

 1. Oferujemy wykonanie następujące ceny za usługi transportowe dla poszczególnych tras:

L. p.

Nazwa i przebieg trasy ( tam i z powrotem)

CENA

netto

vat

brutto

1

Kukowo-Jezierzyce

2

Rogawica-Jezierzyce

3

Bukówka-Jezierzyce

4

Grąsino-Jezierzyce

3. Oświadczam, że:

 1. zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia z należytą starannością,

 2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ustawy oraz spełniam wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy,

 3. zapoznałem się z treścią warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia ,

 4. uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem,

 5. zamówienie wykonam sam / następującą część zamówienia powierzę podwykonawcom:

.............................................................................................................................................

V. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są następujące dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

VI. Oświadczam, iż zastrzegam/nie zastrzegam3 w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące

.......................................................................................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy Data i podpis Wykonawcy

(lub pieczątka firmowa)

Załącznik nr 2

Liczba uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach

Lp

Nazwa miejscowości

Ilość uczniów

1

KUKOWO

26

2

ROGAWICA

23

3

BUKÓWKA

35

4

GRĄSINO

56

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Znak sprawy SP/ZP/1/2018

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że:

 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 1. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 1. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Nazwa Wykonawcy podpis Wykonawcy

(lub pieczątka) (osoby upoważnionej osób upoważnionych)


Załącznik nr 4

UMOWA NR ........./2018

zawarta w dniu ........................... 2018 r., pomiędzy Szkołą Podstawową im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach, ul. Szkolna 3, 76-200 Słupsk, reprezentowaną przez:

Dyrektora Szkoły - Pana Łukasza Kossa, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.........................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

..........................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Postawą zawarcia umowy jest zapytanie ofertowe. Znak sprawy - SP/ZP/1/2018

§ 2.

„Zamawiający” powierza, a „Wykonawca” przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na świadczeniu usług przewozowych uczniów do szkoły w okresie nauki szkolnej i zapewnienie opieki nad przewożonymi dziećmi.

1.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo w czasie jazdy, w drodze powrotnej od miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, a także ponosi całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie.

2.Ilość kupowanych biletów będzie regulowana comiesięcznym zapotrzebowaniem wystawionym przez Zamawiającego i może ulegać zmianie.

§ 3.

Okres realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres 10 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się na dzień: 1 września 2018 r., a zakończenie na dzień:

30 czerwca 2019 r.

§ 4.

1. Strony ustalają, że za dowóz dzieci Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie ustalone w formularzu oferty ze wskazaniem miejscowości oraz poszczególnych kwot dotyczących uczniów.

2. Zamawiający będzie przekazywał co miesiąc aktualny stan liczby uczniów (zlecenie) przewidzianych do przewozu.

3. W oparciu o przekazane co miesiąc zlecenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie przedstawione rozliczenie na fakturze.

4. Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywały za okresy miesięczne.

5. Wykonawca wystawiać będzie fakturę w terminie do 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

§5

W ramach biletów miesięcznych dowóz dzieci na zimowisko w czasie ferii zimowych - I kurs dziennie przywóz i odwóz z obu kierunków: Bukówka, Rogawica , Kukowo i Grąsino .

§ 6

Wartość umowy w oparciu o formularz oferty na dzień podpisania umowy wynosi ………………… zł .

§ 7

1. Strony ustalają, że zmiana cen za przewóz uczniów może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

2. W przypadku istotnych wzrostów cen Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie w terminie 7 dni od daty otrzymania miesięcznego zlecenia, o którym mowa w § 4 oraz udokumentowania przyczyn wzrostu cen.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego zerwania umowy w przypadku nieuzasadnionego i dobrowolnego regulowania cen za przejazdy, bez wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiający zapłaci fakturę przelewem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania łącznie z dokumentami rozliczeniowymi.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wystawienie faktury.

§ 9

Nie zrealizowanie przewozu z powodu wypadków losowych (warunki klimatyczne) i innych nie zawinionych przez Wykonawcę, nie powoduje odstąpienia od umowy.

§ 10

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może zlecić wykonanie przewozu innej osobie prawnej lub fizycznej, za której działanie bądź zaniechanie będzie ponosił pełną odpowiedzialność.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia usługi i osób przewożonych.

§ 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania warunków niniejszej umowy, w szczególności rozkładów jazdy, terminowości podstawienia autobusów, prawidłowej opieki nad dziećmi oraz stanu technicznego pojazdów służących do przewozu dzieci.

§ 14

1. Zleceniobiorca może odstąpić- ze skutkiem natychmiastowym od warunków umowy w następujących sytuacjach:

a/ w razie stwierdzenia złego stanu technicznego autobusów, uniemożliwiającego wykonanie przewozu

b/ w razie stwierdzenia braku opieki nad dziećmi, zgodnie z § 2 niniejszej umowy

c/ w związku z częstym spóźnianiem się autobusu lub stwierdzeniem braku dowozu dzieci

§ 15

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy przedstawicielem:

1) Zamawiającego jest: Łukasz Koss

2) Wykonawcy jest: .............................................................

§ 16

Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd dla „Zamawiającego”.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.)

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do umowy są:

Oferta Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

3- Niepotrzebne skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Nowak 17-07-2018 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Nowak 17-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2018 09:50